Pinksterappel 2013 (Weesp)

Koning der koningen

Lezing 1 – ‘Wat verwachten we van de Koning?’ – Ds. P. W. J. van der Toorn (Ps. 72)
Over koning Willem Alexander heeft ieder zijn gedachten, maar vandaag denken we aan de Koning der koningen. Wat verwachten we van Hem? Er worden drie parallellen getrokken tussen dat wat verwacht wordt van aardse koningen en dat wat we van de hemelse Koning mogen verwachten. Majesteit van de Koning Een aardse koning heeft waardigheid, gezag en eerbied. Het straalt er vanaf. Je ziet dat hij koning is. Denk aan de inhuldiging van koning Willem Alexander. Vanuit de hele wereld kwamen vertegenwoordigers om hem hulde te bewijzen. De Koning der koningen, de Heere Jezus had bij Zijn Vader alle pracht en heerlijkheid. Zo hebben wij Hem echter nooit leren kennen. Hij heeft Zijn mantel en juwelen afgelegd en is gekomen om te dienen. Hij is wel geboren uit het geslacht van een koning, maar daar was niets koninklijks aan. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Het is een Koning Die arm geworden is, terwijl Hij rijk was. Hij werd een spotkoning en door de kruisdood een vervloekte Koning. Toch werkte Hij in dit alles naar de overwinning toe van Pasen. Nu zit Hij weer aan de rechterhand van Zijn Vader en regeert Hij als Koning over de hele aarde. Alle dingen zijn aan Zijn voeten onderworpen. Hoewel Hij de wonden van het kruis nog draagt, is Hij toch de Koning. Één ding staat vast: voor deze Koning zal alle knie zich buigen! Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem Alexander werden er kroonappels uitgedeeld aan verenigingen en organisaties die goed werk verrichten. Vroeger was het gebruikelijk dat een koning na een overwinning op een volk de overwinningsbuit deelde met de inwoners van zijn land. Koning Jezus deelt Zijn overwinningsbuit door de Heilige Geest aan ons uit: wij mogen delen in de zaligheid, door Hem verdiend! Taak van de Koning Wij vinden het belangrijk dat een koning(in) naast mensen komt staan en recht en gerechtigheid liefheeft. Dat is nu precies wat David in psalm 72 over zijn zoon Salomo (en daarmee ook over Christus) schrijft. Omdat Hij het recht van God en Zijn gerechtigheid liefheeft, is Hij Zelf gekomen om aan dat recht te voldoen. Het bloed (= leven) van Zijn onderdanen is kostbaar in Zijn ogen (vers 14). Daarom gaat Hij voor hen de dood in om hen te redden. De hemelse Koning is vol barmhartigheid. Hij komt in de ramp van de zonde niet alleen naast ons staan, maar Hij is er zelf helemaal in onder gegaan! Onderdanen van de Koning Hoe meer onderdanen een koning heeft, hoe belangrijker hij is en hoe meer macht hij heeft. Daarom streven koningen naar het overwinnen en bezitten van meer land, meer onderdanen en meer macht. Een aardse koning kent zijn onderdanen echter niet persoonlijk. De macht van de Koning der koningen strekt zich uit over heel de aarde. Hij verzamelt Zich een volk uit alle talen, volken en naties. Nog steeds is Hij bezig met het verzamelen van nog meer onderdanen. Hij blijft niet op een afstand, maar kent ons. Als gedoopten zijn we geen vreemden voor deze Koning. Hij heeft Zijn Naam aan onze naam verbonden en wil dat wij kinderen van God zijn. In het geloof schenkt Hij ons alles alsof we de koning zelf zijn. Pinksterfeest is dat je kind van God mag zijn; kind aan huis bij de Koning. De Geest van Pinksteren laat ons dat weten en wil ons naar Christus brengen: ‘Kom, alle dingen zijn gereed!’ Leg die uitnodiging niet naast je neer! Van deze Koning mogen we alles verwachten. Buig dan voor Hem. Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen. Zijn belofte is op Golgotha onderstreept met Zijn eigen bloed. “Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen” (vers 18, 19).

Lezing 2 – ‘Wat verwacht de Koning van ons?’ – Ds. J. van Amstel
Het antwoord op de vraag ‘Wat verwacht de Koning van ons?’ is in één woord: NIETS! Hij is Koning, Hij heeft het voor het zeggen. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’(Matt. 28:18). Onderdaan van deze Koning te mogen zijn, is alleen genade. Er wordt in Gods Koninkrijk niet gesolliciteerd. Wat zou Hij van ons moeten verwachten? Hij mag van ons verwachten dat we Hem laten regeren. Het past bij deze Koning ons te onderwerpen aan Hem. Er is echter geen mens die dat wil. We leven vanuit de gedachte van de Franse Revolutie: ni Dieu, ni maître (geen God en geen meester). De hemelse Koning verwacht van ons dat we naar Zijn wetten leven. ‘Wie Mij liefheeft, bewaart Mijn geboden’ (Joh. 14:15, 21). Dat kan alleen vanuit de liefde tot de Koning. Hij is zo goed! Zullen wij Hem dan niet liefhebben? We moeten niet komen met alles wat we zelf graag aan Hem aanbieden, maar de Heere vragen wat Hij wil dat we zullen doen. Hoe meer we met Hem omgaan, hoe meer we aan gaan voelen waarmee we Hem behagen: “Leer mij koninklijk te strijden en aan U mijn leven wijden” Als de Koning van Zijn duurgekochte kerk houdt Hij Zijn kerk ook vast. Hij schakelt ons in om getuigen te zijn van Zijn Koninkrijk om zo nog meer onderdanen te werven. We hebben een vorstelijke taak, een Koninklijke opdracht. Hierin heeft ons leven zin!

Lezing 3 – ‘Verwachten we de Koning?’ – Ds. A.D. Fokkema (Ps. 24)
In het boek ‘De Heilige Oorlog’ schrijft John Bunyan over de stad Mensziel. Zij wordt ingenomen door Diábolos, doordat zij zichzelf overgegeven heeft aan hem. De stad is ongelukkig, maar heeft dit zelf niet door. Prins Immanuel verschijnt met Zijn leger aan de poorten van de stad en vraagt om binnengelaten te worden. Hij wil de stad van Diábolos verlossen, maar de inwoners houden de poorten gesloten. Ze zitten niet op een koning te wachten. En wij? Vanaf het moment dat je in verwachting bent, ben je ermee bezig zodat je klaar bent voor dat wat komen gaat. Verwachten staat tegenover afwachten. Deze twee dingen botsen met elkaar. Als je de Koning verwacht, ben je ermee bezig. Vaak spreekt men over de verwachting van de wederkomst als over de verwachting van de bruid naar haar bruidegom. Wie kan er immers beter verwachten dan een bruid? Het is een heel Bijbels beeld (Openb: En de Geest en de Bruid zeggen: “Kom!”) maar nu gaat het over de verwachting van de komst van Christus als Koning der koningen. Dat werpt weer licht op andere aspecten: Een koning regeert, spreekt recht en strijdt. Verwachten wij zo’n Koning? Een Koning Die regeert Waar Christus regeert als Koning heeft Hij het voor het zeggen. Is ons hart al op de komst van een regerende Koning ingesteld? Of zijn we een republiek begonnen met onszelf als president? Dat botst! Een Koning Die rechtspreekt Waar Christus als Koning rechtspreekt, wordt scheiding gemaakt tussen goed en kwaad. Hopen wij op een eerlijke rechter? Dat hang af van hoe het er met ons voorstaat. Als we nog geen vergeving hebben ontvangen, hebben we deze eerlijke Rechter te vrezen. Hij zal je ontmaskeren. Een Koning Die strijdt Christus strijdt als Koning voor Zijn kerk en bestrijdt Zijn vijanden. Vinden wij het een prettige gedachte dat er een Koning komt Die Zijn vijanden verplettert onder Zijn voeten? Of zijn we zelf nog een vijand van deze strijdende Koning? Zitten wij op zo’n Koning te wachten Die regeert, rechtspreekt en strijdt? Hij is vanavond wel met ons bezig! De stad Mensziel is onder de heerschappij van Diábolos ongelukkig, maar ze ziet het zelf niet. Prins Immanuel zet de aanval in en breekt de oorpoort open. Ondanks dat de inwoners van de stad Diábolos zelf hebben binnengelaten, ontvangen ze genade. Het wordt een stad die verwacht. Zo is de Koning ook bezig onze ziel binnen te komen en te overwinnen. Is Hij onze Koning al? Regeert Hij in ons leven? Is Hij onze Rechter al? Heeft Hij onze ziel vrijgesproken? Hebben we Hem al leren kennen als een Koning Die voor ons strijdt? Dan strijdt Hij ook voor ons tegen de zonden in ons eigen hart. Is Hij onze Koning al? Dan kunnen we Hem verwachten! De opgeslagen ogen van de discipelen na de Hemelvaart van de Heere Jezus tekenen de houding van degene die verwacht: met de handen hier op aarde bezig met het dagelijks werk, maar de ogen gericht op de hemel vanwaar Hij wordt verwacht. Vanuit alle drukke bezigheden gaan de ogen dan toch telkens weer omhoog: ‘Daar is Hij! Van daar zal Hij wederkomen!’ Prins Immanuel staat voor de poort. Wie deze Koning in Zijn leven heeft leren kennen, verwacht Hem. Met de ogen omhoog en met onuitsprekelijk verlangen!

Samenvatting (Geschreven door Miranda Mons)

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
Wat verwachten we van de Koning?ds. P.W.J. van der Toorn
Wat verwacht de Koning van ons?ds. J. Van Amstel
Verwachten we de Koning?ds. A.D. Fokkema